Svařování kolejnic stykově s odtavením na svařovacím stroji K190P


Požadavky na kolejnice svařované stykově odtavením stanoví platné předpisy SŽDC (Správa železniční dopravní cesty).

Svařovat se mohou kolejnice tvaru UIC 60, R 65, S 49, (T, A). Jedná se o Vignolovy kolejnice (symetrické širokopatní) pro které platí předpis SŽDC S3, díl IV.
Použití příslušného tvaru nových nebo regenerovaných kolejnic určuje dokumentace ve smyslu předpisu SŽDC S3,díl VII.
S ohledem na vývoj v oblasti evropské normalizace je tvar S 49 nově označován jako 49 E 1, tvar UIC 60 jako 60 E 1. Nově zavedený tvar 60 E 2 je plně zaměnitelný s tvarem 60 E 1 s tím, že má "vypouklejší" pojížděnou plochu hlavy a v přímých úsecích koleje s vyššími rychlostmi přispívá ke stabilnímu chodu vozidel. Styk kolejnic 60 E 1 a 60 E 2 se upraví zabroušením.
Základním kolejnicovým materiálem je ocel jakosti - nové označení R260 (starší označení 900A, 95ČSD-Vk), dále se používají kolejnice z oceli označené R220 (85ČSD-Vk),R200 (75ČSD), v případě nadměrného ojíždění se používají kolejnice se zvýšenou odolností proti otěru (legované nebo tepelně upravené) R320Cr, R350HT, R370CrHT.
Kolejnice jsou objednávány a dodávány podle příslušných technických podmínek dodacích (TPD) respektujících ČSN EN 13 674-1 a kontrole jakosti kontrolorem pověřeným SŽDC.

Opotřebené kolejnice.

Před vyjmutím kolejnic z koleje musí být všechny kolejnice podrobeny defektoskopické kontrole a kategorizaci dle předpisu SŽDC S3 díl XV, která rozdělí vyzískaný materiál do skupin k dalšímu použití. Vadná místa v kolejnicích musí být označena žlutou barvou na stojině dle předpisu SŽDC (ČD) S3/4.

Přechodové kolejnice.

Při přechodu z jednoho tvaru kolejnice na jiný musí být zajištěno, aby pojížděná hrana byla plynulá a temena obou hlav svařovaných kolejnic byla ve stejné výšce. V hlavních a předjízdných kolejích 1. až 4. řádu je nutno použít přechodové kolejnice zhotovené stykovým svařováním (dílenským) kolejnic obou tvarů. Délka přechodové kolejnice je stanovena v předpise SŽDC S3.

Technologie stykového odtavovacího svařování nevnáší do sváru žádný přídavný materiál!

Stručně z technologie odtavovacího stykového svařování:

Je to metoda kontinuálního odtavování s programovou změnou svařovacího napětí, rychlosti přibližování dílců, hustotou proudu a tlaku. Průběh cyklu je automatický a využívá hydraulické ovládání pohybu svařovacích čelistí i upínání svařovaných kolejnic.Volba změny parametrů v průběhu svařovacího cyklu se uskutečňuje na zvláštním programovacím zařízení, podle předem nastavených parametrů, které se liší podle průřezu a jakosti svařovaných kolejnic.

Vlastní postup práce:

- přípravné práce

1. Dokonalé očištění částí svařovaných kolejnic v místě dotyku upínacích čelistí a svařovaných čel kolejnic ruční bruskou do kovového lesku bezprostředně před svařováním. Rozsah ploch pro očištění je určen technickou dokumentací stroje.
2. Vizuální kontrola.
3. Upnutí kolejnic ve svařovacím stroji typu K-190P upnutím konců kolejnic deskovými čelistmi ve vertikálním směru, tj. mezi temenem a patou kolejnice. Povrch upínací čelisti musí být neustále kovově čistý, bez jamek nebo výstupků z důvodu zabezpečení nejlepšího elektrického kontaktu. Vysunutí konců kolejnic z čelistí musí být stejné, aby jejich ohřev byl rovnoměrný a nedošlo k nadměrnému ohřevu jednoho proti nedostatečnému ohřevu druhého konce. Čela kolejnic se nesmí navzájem dotýkat (mezera max.1mm).
4. Přesnost vzájemného nastavení čel proti sobě se kontroluje na upnutých kolejnicích ve svařovacím stroji na pojížděné ploše, resp. pojížděné hraně kolejnice (u užitých kolejnic) ocelovým pravítkem a vizuálně.

- svařovací proces

5. Zapnutí automatického svařovacího cyklu stroje. Svářeč sleduje průběh programu a nezasahuje do cyklu.
6. Odstranění výronku svarového spoje mechanicky, pomocí hydraulického ořezávače. Po uvolnění upínacích čelistí se přesune svařený spoj ve směru technologické linky a hydraulický ořezávač upnutý na kolejnici odstraní výronek profilovými noži z celého obvodu svarového spoje u kolejnic stejného tvaru. U svarů přechodových kolejnic se odstraní výronek ručně, pneumatickými sekáči postupně z celého obvodu svařeného spoje. Po dobu odstranění výronku nesmí teplota kovu v místě svaru klesnout pod 840°C.
7. Vyražení značky svářeče do svarového spoje na hlavě kolejnice na nepojížděné hraně (nebo na stojině kolejnice).
8. Svar chládne na teplotu prostředí volně na vzduchu. Je-li svařený spoj v průběhu chládnutí vystaven dešti, musí se chránit vhodným způsobem. Svary základního materiálu o jakosti 110ČSD-VkMnCr se musí po odstranění výronku dohřívat tak, aby osm minut po ukončení svařovacího cyklu neklesla teplota svaru pod 500°C.

- dokončovací práce

9. Úprava povrchu svarového spoje broušením v podélném směru pojížděné plochy a hlavy kolejnice kopírovací bruskou. Teplota sváru nesmí být při broušení vyšší než 200°C. Po ukončení úpravy musí svar vyhovět podmínkám pro přejímku, přípustné odchylky a dovolené tolerance stanoví TKP (Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah,
Kapitola 8). Měření se provádí elektronickým měřidlem s grafickým záznamem.
10. Svarový spoj se dále kontroluje ultrazvukovým defektoskopem podle TH/14/96 v množství stanoveném v Příručce jakosti a TKP.